Política de privacitat

Totes les dades facilitades pels usuaris i subscriptors d’aquesta pàgina web són confidencials i d’exclusiu ús intern. JORDI LLORENS ESTAPÉ no vendrà ni compartirà aquesta informació privada a cap altra empresa.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà de qualsevol formulari d’aquesta web, o bé per la recepció de correus electrònics, s’incorporaran a un fitxer creat per JORDI LLORENS ESTAPÉ per a l’enviament d’informació de l’empresa.

En l’acceptació dels termes i condicions aquí expressats, l’usuari autoritza amb aquest acte a JORDI LLORENS ESTAPÉ tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), i altra normativa aplicable.

Qualsevol usuari que proporcioni dades de caràcter personal a JORDI LLORENS ESTAPÉ podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, dirigint-se a aquest lloc web de qualsevol forma o per qualsevol mitjà disponible.

Les dades personals que es facilitin per efectuar una compra o contractació s’incorporaran a un fitxer creat per JORDI LLORENS ESTAPÉ per a la gestió de les relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per l’enviament d’informació comercial sobre productes o serveis similars als adquirits pel client.

Les dades facilitades per la subscripció al newsletter s’incorporaran a un fitxer creat per JORDI LLORENS ESTAPÉ per a l’enviament d’informació, i no seran cedides a terceres persones.

En qualsevol moment, els interessats podran exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a JORDI LLORENS ESTAPÉ en la forma que els resulti més convenient.

Jordi LLorens Estapé – C/ Menéndez Pelayo, 5 – 08401 Granollers (Barcelona) – NIF: 36.507.690-C